CIAK-Blog post Subas || Home

ŠTA SU POSEBNI TOKOVI OTPADA?

ŠTA SU POSEBNI TOKOVI OTPADA?

Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada utvrđeni su Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (Sl. glasnik RS, broj 54/10 i uključuju gume, proizvode koji sadrži azbest, baterije i akumulatore, ulja, električne i elektronske proizvode i predstavljaju osnovu za praćenje kretanja, nekoliko ekonomski i ekološki značajnih grupa otpada, kao što su otpadne gume, otpad koji sadrži azbest, istrošene baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpad od električne i elektronske opreme.

Zakon o upravljanju otpadom u poglavlju 7. Upravljanje posebnim tokovima otpada u članovima od 47. do 58. propisuje načine upravljanja pojedinim posebnim tokovima otpada od mesta nastanka, preko sakupljanja, transporta i tretmana, do odlaganja na deponiju.

Istim članovima je propisana obaveza izveštavanja vlasnika ovih vrsta otpada i dostavljanja odgovarajućih podataka Agenciji za zaštitu životne sredine.

 1. Otpadne gume

Otpadne gume, gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih I građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i sl. nakon završetka životnog ciklusa, odnosno gume koje vlasnik odbacuje zbog oštećenja, istrošenosti ili drugih razloga. Otpadne gume razvrstane su u grupu otpada sa indeksnim brojem 16 01 03 prema Katalogu otpada.

 1. Otpad koji sadrži azbest

Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest u Republici Srbiji nije rešeno. Otpad koji sadrži azbest može se naći u građevinskom otpadu.

 

 1. Istrošene baterije i akumulatori

Baterije ili akumulatori predstavljaju svaki izvor električne energije proizvedene direktnim pretvaranjem hemijske energije, a koji mogu da se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti), ili jedne ili više sekundar-nih baterijskih ćelija (koje se mogu puniti), dok su istrošene baterije ili akumu-latori oni koji se ne mogu ponovo koristiti i predstavljaju otpad, a namenjeni su tretmanu odnosno recikliranju. Istrošene baterije I akumulatori se klasifikuju kao opasan otpad (najčešće indeksni broj 06 00 00, i to od 01 do 03 i 06 prema Katalogu otpada).

 1. Otpadna ulja

Otpadnim uljima se smatraju sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje - voda i emulzije. Otpadno jestivo ulje je ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima. Prema Katalogu otpada, otpadna ulja se nalaze u više grupa, ali su najvećim delom obuhvaćena indeksnim brojevima 12 00 00 i 13 00 00.

 

 1. Otpad od električne i elektronske opreme

Proizvodi kojima je za rad potrebna električna energija ili elektromagnetno polje, kao i oprema za proizvodnju, prenos i merenje struje ili jačine elektromagnetnog polja čine električnu i elektronsku opremu i uređaje. Otpad od električne i elekt-ronske opreme uključuje opremu i uređaje koje vlasnik želi da odbaci, kao i sklopove i sastavne delove koji nastaju u industriji. Otpad od električne i elektronske opreme prema Katalogu otpada razvrstan je u grupu sa indeksnim brojem otpada 16 02 00 i 20 01 00. Otpad od električnih i elektronskih proizvoda čine otpadni aparati iz domaćinstava (televizori, radioaparati, frižideri, zamrzivači itd.), računari, telefoni, kasetofoni itd. Većina ovog otpada spada u opasan otpad zbog komponenti koje sadrži.

Za više informacija o načinu sakupljanja, transporta i reciklaže otpada pozovite Sektor ekologije kompanije CIAK u Novom Sadu ili se informišite na sajtu www.ciakrs.rs.

 • Pomereno vreme porucivanja

  Vreme porucivanja do 14:30

 • RECIKLIRANJE STARIH AKUMULATORA – SVE ŠTO TREBATE ZNATI!

  Zapamtite, akumulatori u vozilu sadrže 2-3 litre akumulatorske kiseline, plus olovo, koje su visoko toksične. Kiselina baterije može izazvati slepilo ako prodre u područje oko očiju, a olovo može izazvati trovanje olovom ako se proguta. Međutim, ovi toksični materijali se mogu reciklirati u nove proizvode, a poznato je da se akumulatori recikliraju u sve od posuda za biljke do novih baterija. Recikliraj, isplati se! Donesi u CIAK !

 • NOVI IZAZOVI ZA ROWE RACING TIM

  U 2019 godini Rowe Racing tim će pokušati da ponovi svoj najveći uspeh i zajedno će sa Porsche-om učestvovati u trci „24 HOURS OF SPA“.

 • ACEA 2016 I UNAPREĐENI BMW LONGLIFE STANDARD

  ACEA (Association des Constructeurs Europeens de I’Automobile) je udruženje evropskih proizvođača automobila, cilj udruženja je donošenje propisa za određivanje kvaliteta motornog ulja. Članice ACEA asocijacije su vodeći evropski proizvođači vozila: Mercedes Benz, BMW, VW, Porche, PSA Group, Volvo, Fiat/Iveco i mnogi drugi.

 • KAMIONSKI AGM AKUMULATORI

  akumulatori specijalno razvijani i prilagođeni upotrebi u modernim transportnim vozilima.

 • Akumulatori namenjeni proesionalnoj upotrebi

  Kompanija C.I.A.K. koja je već 24 godine lider u prodaji startnih akumulatora, i koja je postala sinonim za akumulatore, osim već dobro poznatih CIAK STARTER, FIAMM , Varta i Bosch akumulatora, u svojoj ponudi nudi i LEOCH hermetičke akumulatore za profesionalnu primenu u UPS uređajima, sistemima rezervnog napajanja, alarmnim i data centrima, sistemima za obaveštavanje u protivpožarnim uređajima, medicinskim pomagalima i sličnim aplikacijama koje zahtevaju ovakav tip akumulatora.