CIAK-Ekologija Subas || Home

Ekologija

SAKUPLJANJE I SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA
(otpadnih akumulatora)

Zakon o upravljanju otpadom R.Srbije nalaže da stari akumulator treba da se preda službi koja se bavi preuzimanjem i otkupom starih akumulatora i koja poseduje svu potrebnu infrastrukturu za njihovo skladištenje, jer se otpadni akumulatori svrstavaju u otpad koji je opasan po životnu sredinu.

Kompanija CIAK DOO sa sedištem u Novom Sadu se bavi sakupljanjem, transportom kao i skladištenjem otpadnih akumulatora na teritoriji republike Srbije. Otpad se preuzima od vlasnika otpada i transportuje u ambalaži koja je predviđena za datu vrstu otpada. Transport opasnog otpada se vrši drumskim saobraćajem u skladu sa zakonom o transportu opasnog otpada. Svaki trasport opasnog otpada prati Dokument o kretanju otpada.

Upravljanje vozilom koje vrši transport opasnog otpada, vrši lice koje poseduje ADR sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača za vozila koja prevoze opasan teret. Radi bezbednosti u saobraćaju, sva oprema u vozilu se pakuje i odlaže na propisan i bezbedan način.

Sakupljeni otpadni akumulatori se skladište u magacin otpada za koji je izdata dozvola za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera.


Stari korišćeni otpadni akumulatori imaju svoju upotrebnu vrednost i zbog toga će Vam kompanija CIAK DOO izvršiti nadoknadu po aktuelnom cenovniku.

Za više informacija o aktuelnoj ceni starih akumulatora, informacija gde možete predati stare akumulatore kao i o svim ostalim pitanjima pozovite nas i daćemo vam sve neophodne informacije.

Ivana Hodak

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

ivana.hodak@ciakrs.rs

Snežana Divljak

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

snezana.divljak@ciakrs.rs